Sportvereine für Ihr Kind

In Form der Talen­tia­den, Talent­sich­tungs­grup­pen oder Bewe­gungs­för­der­grup­pen möch­ten wir die Kin­der dar­in unter­stüt­zen, ihre “zukünf­ti­ge Lieb­lings­sport­art” zu fin­den. In den nach­fol­gen­den Lis­ten fin­den Sie Emp­feh­lun­gen von Sport­ver­ei­nen in den jewei­li­gen Bezir­ken.

Ver­eins­lis­te — Char­lot­ten­burg-Wil­mers­dorf

Ver­eins­lis­te — Fried­richs­hain-Kreuz­berg

Ver­eins­lis­te — Lich­ten­berg

Ver­eins­lis­te — Mar­zahn-Hel­lers­dorf

Ver­eins­lis­te — Mit­te

Ver­eins­lis­te — Neu­kölln

Ver­eins­lis­te — Pan­kow

Ver­eins­lis­te — Rei­ni­cken­dorf

Ver­eins­lis­te — Span­dau

Ver­eins­lis­te — Ste­glitz-Zehlen­dorf

Ver­eins­lis­te — Tem­pel­hof-Schö­ne­berg

Ver­eins­lis­te — Trep­tow-Köpe­nick

Zusätz­lich kön­nen Sie sich auch direkt an die Fach­ver­bän­de der teil­neh­men­den Sport­ar­ten wen­den, um den “rich­ti­gen Sport­ver­ein” für Ihr Kind zu fin­den.


Für leis­tungs­ori­en­tier­te Kin­der (NK 4 und 5) bie­ten die Sport­fach­ver­bän­de soge­nann­te “Talent­nes­ter” an. Die­se Talent­nes­ter sind jedoch nicht in jedem Bezirk ver­füg­bar. Eine Aus­wahl kön­nen Sie der nach­fol­gen­den Tabel­le ent­neh­men.

Talentnester

Vereinsname/SportartAnsprech­part­ner/-inAdres­se, Tele­fon, E-Mail
Bas­ket­ball
Bas­ket Dra­gons Mar­zahn e.V.
Bas­ket­ball
Flo­ri­an LawIdu­na­stra­ße 49
13089 Ber­lin
Tel.: 0176 638 912 72
E-Mail: vorsitzender@basket-dragons.de
Boxen
SV Stahl Schö­ne­wei­de e.V.
Boxen
Peg­gy Maeli­ckeNeue Kru­g­al­lee 219
12437 Ber­lin
Tel.: 01573 428 55 85
E-Mail: info@stahl-schoenweide.de
Fech­ten
Fecht­club Ber­lin Süd­west
Fech­ten
Kurt KliemLes­sing­stra­ße 5–8
12169 Ber­lim
Tel.: 0152 310 728 82
E-Mail: info@fechtclub-berlin.de
Hand­ball
Ber­li­ner TSC e.V.
Hand­ball

Her­bert Schnei­derPaul-Hey­se-Stra­ße 25
10407 Ber­lin
Tel.: 0172 391 56 10
E-Mail: handball@berlinertsc.de
Füch­se Ber­lin Rei­ni­cken­dorf e.V.
Hand­ball
Frau Wen­zel
Haupt­sport­wart: Jörg Krem­zow
Kopen­ha­ge­ner Str. 33
13407 Ber­lin
Tel.: 030 — 92 10 80 90
Tel.: 030 — 332 92 90
E-Mail: info@fuechse-berlin-reinickendorf.de
Judo
Judo-Club 03 Ber­lin e.V.
Judo
Maik Liedt­keZings­ter Str. 33
13051 Ber­lin
Tel.: 0179 514 11 05
E-Mail: vorstand@jc03.de
PSV Olym­pia Ber­lin e.V.
Judo
Mir­ko FischerVul­kan­stra­ße 13
10367 Ber­lin
Tel.: 030 — 39 50 98 30
E-Mail: info@psv-olympia.net
SV Ber­lin 2000 e.V.
Judo

Andre­as Pol­leVul­kan­stra­ße 13
10367 Ber­lin
Tel.: 030 — 857 135 77
E-Mail: info@sv-berlin2000.de
Kanu
Grün­au­er Kanu­ver­ein 1990 e.V.
Kanu
Kers­tin Feis­terRegat­ta­stra­ße 231
12527 Ber­lin
E-Mail: gk90@online.de
Hei­li­gen­se­er Kanu Club e.V.
Kanu

Jens BerndtHen­nigs­dor­fer­stra­ße 125
13503 Ber­lin
Tel.: 030 — 25 34 26 02
E-Mail: sportwart@hkc-berlin.de
Leicht­ath­le­tik
Hel­lers­dor­fer Ath­le­tik-Club Ber­lin e.V.
Leicht­ath­le­tik
Ulf West­phalLub­mi­ner Str. 39
12619 Ber­lin
Tel.: 030 — 18 722 11 28
E-Mail: info@athletik-club-berlin.de
SV Ber­li­ner Ver­kehrs­be­trie­be 49 e.V.
Leicht­ath­le­tik
Sascha Fied­lerSieg­frieds­tr. 71
10365 Ber­lin
Tel.: 0176 24 83 03 24
E-Mail: svbvg49@arcor.de
SV Preu­ßen Ber­lin e.V.
Leicht­ath­le­tik
Bernd Kno­blochHan­sastr. 190
13088 Ber­lin
Tel.: 030 — 42 69 808
E-Mail: svpreussen@t-online.de
Rad­sport
Ber­li­ner TSC e.V.
Rad­sport
Dago­mar Rich­ter Paul-Hey­se-Stra­ße 25
10407 Ber­lin
Tel.: 0330 568 98 94
E-Mail: radsport@berlinertsc.de
Rin­gen
SV Luft­fahrt Rin­gen e.V.
Rin­gen
Mar­co Müt­zeKief­holz­stra­ße 274
12437 Ber­lin
Tel.: 0179 131 86 29
Tel.: 030 — 405 056 98
E-Mail: Landestrainer@berliner-ringverband.de
Rudern
RG Rota­ti­on Ber­lin e.V.
Rudern
Sport­pro­me­na­de 23
12527 Ber­lin
E-mail: info@rg-rotation.de
Vol­ley­ball
Ber­li­ner TSC e.V.
Vol­ley­ball

Micha­el LenckPaul-Hey­se-Stra­ße 25
10407 Ber­lin
Tel.: 030 — 555 23 89
Tel.: 030 — 42 80 18 80
E-Mail: volleyball@berlinertsc.de
SV Preu­ßen Ber­lin e.V.
Vol­ley­ball (männ­lich)
Bernd ProbstHan­sa­stra­ße 190
13088 Ber­lin
Tel.: 030 — 926 83 09
E-Mail: svpreussen@t-online.de
SG Rota­ti­on Prenz­lau­er Berg e.V.
Vol­ley­ball (weib­lich)
Klaus Helm­keSredzkis­tr. 6–8
10435 Ber­lin
Tel.: 0173 613 73 78
E-Mail: info@rpb-berlin.de