Ansprechpersonen

Auf­lis­tung teil­neh­men­der Trai­ner/-innen nach Sportarten.

Ber­li­ner Bas­ket­ball Ver­band e. V.
Basketball

Robert Bauer
Lan­des­trai­ner (männ­lich)

Tel.: 0171 — 952 48 75
E‑Mail: Robert.Bauer@lsb-berlin.de

Ber­li­ner Bas­ket­ball Ver­band e. V.
Basketball

Hei­ko Czach
Lan­des­trai­ner (weib­lich)

Tel.: 030 — 893 648 12 / 0157 — 7896 02 90
E‑Mail: heiko.czach@basketball-verband.berlin
csm_Robert_Bauer-2002_a5cb7409b7_web_sw

csm_Heiko_Czach-7961_6d5c69a5e1_web_sw
Behin­der­ten- und Reha­bi­li­ta­ti­ons- Sport­ver­band Ber­lin e.V.
Anne Best
Assis­tenz der Geschäftsführung
Tel: 030/3083387–27
E‑Mail: a.best@bsberlin.de
Anne Wendt
Schüt­zen­ver­band Ber­lin-Bran­den­burg e. V.
Bogenschießen

Roman Pedrys
Landestrainer

Tel: 0173–631 7801
E‑Mail: Roman.Pedrys@lsb-berlin.de
Ber­li­ner Box-Ver­band e. V.
Boxen

Mike Hanke 
Landestrainer 

E‑Mail: Mike.Hanke@lsb-berlin.de
Ber­li­ner Eis­sport­ver­band e. V. 
Eisschnelllauf

Kath­rin Stuewer
Landestrainerin 

Tel: 030 – 97 60 31 186
E‑Mail: Kathrin.Stuewer@lsb-berlin.de
Foto Stuewer sw
Ber­li­ner Fech­ter­bund e. V. 
Fechten

Aris Enkelmann
Landestrainer

Tel: 030 — 747 77 85 73
E‑Mail: Aris.Enkelmann@lsb-berlin.de
Aris Enkelmann_web2sw
Ber­li­ner Gewicht­he­ber – und Kraft­sport­ver­band e. V.
Gewichtheben

Tho­mas Schindler 
Landestrainer

Tel: 0176 — 275 391 87
E‑Mail: Thomas.Schindler@lsb-berlin.de
Thomas Schindler
Golf­ver­band Ber­lin Bran­den­burg e. V.
Golf

Han­na Baum 
GVBB Jugendkoordinatorin

Tel: 030 — 823 66 09
E‑Mail: info@gvbb.de
Hand­ball-Ver­band Ber­lin e. V.
Handball

Chris­ti­an Fitzek
Landestrainer

Tel: 030 — 890 90 9 88
E‑Mail: fitzek@hvberlin.de

Christian Fitzek
Judo-Ver­band-Ber­lin e. V.
Judo

Hen­ry Ballaschk
Landestrainer 

E‑Mail: Herny.Ballaschk@lsb-berlin.de
Henry Ballaschk
Lan­des-Kanu-Ver­band Ber­lin e. V.
Kanu

André Heinrich
Ltd. Landestrainer 

Tel: 030 — 67 82 13 56 (Grün­au) / 030 — 43 98 70 30 (Tegel)
E‑Mail: Andre.Heinrich@lsb-berlin.de
Ber­li­ner Leicht­ath­le­tik-Ver­band e. V.
Leichtathletik

Bir­te Oppermann
Landestrainerin

E‑Mail: Birte.Oppermann@lsb-berlin.de
Birte Oppermann - Landestrainerin Leichtathletik
Ber­li­ner Ver­band für Moder­nen Fünf­kampf e. V. 
Moder­ner Fünfkampf

Ron­ja Steinborn
Landestrainerin

E‑Mail: Ronja.Steinborn@lsb-berlin.de
Ronja Steinborn - Moderner Fünfkampf
Ber­li­ner Rad­sport­ver­band e. V. 
Radsport

Die­ter Stein
Ltd. Landestrainer

Tel.: 0171 — 612 91 42 
E‑Mail: Dieter.Stein@lsb-berlin.de
Ber­li­ner Rin­ger­ver­band e. V.
Ringkampf

Mar­co Mütze
Verbandstrainer 

Tel: 0179 — 131 86 29
E‑Mail: m.muetze@kmbc.org
Marco Mütze_sw
Lan­des­ru­der­ver­band Ber­lin e. V.
Rudern 

Maik Schuldt 
Lan­des­trai­ner (Grün­au)

Tel: 0151 — 700 67 232
E‑Mail: Maik.Schuldt@lsb-berlin.de

Lan­des­ru­der­ver­band Ber­lin e. V.
Rudern 

Rick van Hooydonk
Lan­des­trai­ner (Char­lot­ten­burg-Wil­mers­dorf)

E‑Mail: Richard.vanHooydonk@lsb-berlin.de
Foto Schuldt_web2sw
Ber­li­ner Tisch-Ten­nis Ver­band e. V. – BTTV
Tischtennis

Ser­gei Ginkel
Lan­des­trai­ner Behin­der­ten­sport Tischtennis
Lan­des­trai­ner Tischtennis

Tel.: 0176 — 74851522
E‑Mail: Sergej.Ginkel@lsb-berlin.de
Sergei Ginke
Ber­li­ner Tri­ath­lon Uni­on e. V. 
Triathlon

Joa­chim Herrgesell
Geschäftsführer 

Tel: 030 — 66 86 93 07
E‑Mail: gf@btu-info.de
Herrgesell_Joachim_sw
Ber­li­ner Turn- und Frei­zeit­sport-Bund e. V.
Rhyth­mi­sche Sportgymnastik 

Alex­an­dra Faber 
Landestrainerin

E‑Mail: Alexandra.Faber@lsb-berlin.de

Vol­ley­ball Ver­band Ber­lin e. V.
Volleyball

Sebas­ti­an Reinhardt
Lan­des­trai­ner (männ­lich)

Tel: 0157 — 343 168 66
E‑Mail: Sebastian.Reinhardt@lsb-berlin.de

Vol­ley­ball Ver­band Ber­lin e.V.
Volleyball

Fran­ko Hölzig
Lan­des­trai­ner (weib­lich)

Tel: 0152 — 539 425 76
E‑Mail: Franko.Hoelzig@lsb-berlin.de
Sebastian_Reinhardt_sw
Ber­li­ner Schwimm-Ver­band e. V.
Was­ser­freun­de Span­dau 04
Wasserball

Dirk Hohenstein 
Landestrainer 

Tel: 0171 — 379 4004
E‑Mail: Dirk.Hohenstein@lsb-berlin.de
Foto Hohenstein_web_sw