Beteiligte Sportarten

Fol­gen­de Ver­bän­de betei­li­gen sich der­zeit mit Ihrer Sport­art an dem Pro­gramm BERLIN HAT TALENT.
Wäh­rend der Talen­tia­de wer­den den teil­neh­men­den Kin­dern ein­zel­ne Sport­ar­ten vor­ge­stellt und spe­zi­el­le Tests durch­ge­führt.

Ber­li­ner Bas­ket­ball Ver­band e. V.
Bas­ket­ball

Hanns-Braun- Str.
14053 Ber­lin
Tel: 030 — 89 36 48 14
E‑Mail: info@berlinerbasketballverband.de
Web: www.binb.info
Ber­li­ner Leicht­ath­le­tik-Ver­band e. V.
Leicht­ath­le­tik

Hanns-Braun-Str./Turnhaus
14053 Ber­lin
Tel: 030 — 30 57 25 0
E‑Mail: info@leichtathletik-berlin.de
Web: www.leichtathletik-berlin.de
Schüt­zen­ver­band Ber­lin-Bran­den­burg e. V.
Bogen­schie­ßen

Nie­der­neu­en­dor­fer Allee 12 — 16
13587 Ber­lin
Tel: 030 — 335 13 51
E‑Mail: info@svbb.org
Web: www.svbb.org
Ber­li­ner Ver­band für Moder­nen Fünf­kampf e. V.
Moder­ner Fünf­kampf

Hanns-Braun-Str. / Am Adler­platz
14053 Ber­lin
Tel: 030 — 364 34 501
E‑Mail: info@m5k-berlin.de
Web: www.m5k-berlin.de
Ber­li­ner Box Ver­band e. V.
Boxen

Paul-Heyse-Str. 29
10407 Ber­lin
Tel: 030 — 42 02 32 54
Web: www.boxverband-berlin.de
Ber­li­ner Rad­sport Ver­band e. V.
Rad­sport

Paul-Heyse-Str. 29
10407 Ber­lin
Tel: 030 — 421 05 145
E‑Mail: info@berliner-radsport.de
Web: www.brv-radsport.berlin
Ber­li­ner Eis­sport­ver­band e. V.
Eis­schnell­lauf

Fritz-Wil­dung-Str. 9
14199 Ber­lin
Tel: 030 — 823 40 20
E‑Mail: Info@eissport-berlin.de
Web: www.eissport-berlin.de
Ber­li­ner Rin­ger­ver­band e. V.
Ring­kampf

Sewan­str. 11
10319 Ber­lin
Tel: 030 — 51 00 91 30
E‑Mail: praesident@berliner-ringerverband.de
Web: www.berliner-ringerverband.de
Ber­li­ner Fech­ter­bund e. V.
Fech­ten

Wei­ßen­seer Weg 51–55
13053 Ber­lin
Tel: 030 — 747 78 573
E‑Mail: info@berliner-fechterbund.de
Web: www.berliner-fechterbund.de
Lan­des­ru­der­ver­band Ber­lin e. V.
Rudern

Jung­fern­hei­de­weg 80
13629 Ber­lin
Tel: 030 — 306 400 00
E‑Mail: info@lrvberlin.de
Web: www.lrvberlin.de
Ber­li­ner Gewicht­he­ber – und Kraft­sport­ver­band e. V.
Gewicht­he­ben

Paul-Heyse Str. 29
10407 Ber­lin
Tel.: 030 — 42 02 66 67
Mail: info@bgkv-berlin.de
Web: www.bgkv-berlin.de
Ber­li­ner Tisch-Ten­nis Ver­band e. V. – BTTV
Tisch­ten­nis

Paul-Heyse-Str. 29
10407 Ber­lin
Tel: 030 — 892 91 76
E‑Mail: geschaeftsstelle@bettv.de
Web: www.bettv.de
Golf­ver­band Ber­lin Bran­den­burg e. V.
Golf

Forst­stra­ße 34
12163 Ber­lin
Tel: 030 — 82 36 609
E‑Mail: info@gvbb.de
Web: www.gvbb.de
Ber­li­ner Tri­ath­lon Uni­on e. V.
Tri­ath­lon

Min­ze­weg 11a
12357 Ber­lin
Tel: 030 — 66 86 93 07
E‑Mail: gf@btu-info.de
Web: www.btu-info.de
Hand­ball-Ver­band Ber­lin e. V.
Hand­ball

Glo­cken­turm­str. 3–5
14053 Ber­lin
Tel: 030 — 890 909 88
E‑Mail: info@hvberlin.de
Web: www.hvberlin.de
Ber­li­ner Turn- und Frei­zeit­sport-Bund e. V.
Rhyth­mi­sche Sport­gym­nas­tik

Vor­arl­ber­ger Damm 39
12157 Ber­lin
Tel: 030 — 78 79 450
E‑Mail: info@btfb.de
Web: www.btfb.de
Judo-Ver­band Ber­lin e. V.
Judo

Wei­ßen­seer Weg 51–54
13053 Ber­lin
Tel: 030 — 97 60 43 86
E‑Mail: mail@judo-verband-berlin.de
Web: www.judo-verband-berlin.eu
Vol­ley­ball Ver­band Ber­lin e. V.
Vol­ley­ball

Fritz — Lesch – Stra­ße 29
13053 Ber­lin
Tel.: 030 — 31 99 99 33 / 34
E‑Mail: volleyballberlin@googlemail.com
Web: www.vvb-online.de
Lan­des-Kanu-Ver­band Ber­lin e. V.
Kanu

Eisen­ham­mer­weg 22 A
13507 Ber­lin
Tel: 030 — 43 98 07 10
E‑Mail: geschaeftsstelle@kanu.berlin
berlin.de
Web: www.kanu.berlin
Ber­li­ner Schwimm-Ver­band e. V.
Was­ser­ball

Lands­ber­ger Allee 201
13055 Ber­lin
Tel: 030 — 97 10 15 0
E‑Mail: info@berliner-schwimm-verband.de
Web: www.berliner-schwimm-verband.de